Nova energija

09. Oct 2015


U vreme kada racionalno ali i bezbedno trošenje prirodnih resursa predstavlja ultimativan odnos celokupne ljudske civilizacije i prema vlastitom opstanku i prema prirodnoj sredini, Energetika i EcoFair imaju ulogu karike koja nedostaje - da pod svodovima Beogradskog sajma povežu sve naše obaveze, potrebe i mogućnosti u pogledu snabdevanja što je moguće kvalitetnijom i čistijom energijom, uz što je moguće manju štetu po okolinu i nas same.


Ovi reprezentativni specijalizovani sajmovi, svaki za sebe i kao organska celina, okupljaju najznačajnije domaće firme, institucije i organizacije, ali i eminentne inostrane kompanije, oko vizija, planova i projekata pre svega u vezi sa energetskim sektorom Republike Srbije, ali su istovremeno i putokaz za ključne tokove privrednih dešavanja, trendova i problematike energetskog i sektora zaštite životne sredine i prirodnih resursa u čitavom regionu.
I ovogodišnji krovni zajednički slogan "Nova energija" odraz je nastojanja da se u logičnu i održivu celinu povežu hidroelektrane, termoelektrane, elektrodistribucije, rudarstvo, elektromreže, gas, nafta, obnovljivi i neobnovljivi izvori energije i energetska efikasnost, sa jedne strane, i zaštita prirode i životne sredine, upravljanje prirodnim resursima, "zelena ekonomija", industrija reciklaže, upravljanje otpadom i sve propratne tehnologije koje ih podržavaju, sa druge.

 11. MEĐUNARODNI SAJAM ENERGETIKE - ENERGETIKA 2015.Međunarodni sajam energetike (sa UFI licencom), koji se ove godine održava 11. put, najveći je godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima električne energije, uglja, nafte i gasa, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i rudarstva.


Programski okvir sajma u oba svoja segmenta, izlagačkom i konferencijskom, uključuje sve tematske podnivoe - od naučno-istraživačkog rada, preko proizvodnje i eksploatacije, do obogaćivanja, distribucije, transporta, skladištenja ili neposrednog korišćenja prirodnih resursa. 


Poseban značaj ovoj manifestaciji daje njegov međunarodni kontekst, pogotovo u svetlu poglavlja 15 u predstojećem pristupnom pregovaračkom procesu za ulazak u evropske integracije. To se odnosi i na domaće zakonodavstvo, od kojeg se, posle usvojenog Zakona o energetici, u najskorije vreme očekuje i veoma važan Zakon o rudarstvu. Osim toga, akcenat je i na njegovom tržišnom karakteru, odnosno prilici da se predstave i povežu investitori, proizvođači opreme, resorna administracija, finansijske institucije, lokalna samouprava i svi drugi najbitniji činioci koji mogu da doprinesu stabilnosti i afirmaciji ovog životno važnog privrednog sektora. U različitim svojstvima i formatima, kao direktne ili indirektne učesnike, u izlagačkom ili konferencijskom programu, u svom sektoru i zajedno sa komplementarnim sajmom EcoFair, Energetika 2015. okuplja više od 200 najznačajnijih domaćih firmi, institucija i organizacija, ali i brojnih elitnih inostranih kompanija, i to iz dvadesetak zemalja... U najavi je više od 5000 poslovnih posetilaca i profesionalaca iz zemlje iz inostranstva (znatno više od prošlogodišnjih 4000).

 

Stručni prateći program, koji po logici stvari predstavlja pokretački deo sajamske agende  Energetike 2015, podrazumeva izuzetno bogat fond okruglih stolova, panela, tema i stručnih analiza  (vidi prilog). Okosnicu tog programa čine teme poput Strategije u energetici, Regionalne saradnje u energetici i zajedničkog nastupa na trećim tržištima, već prvog dana održavanja sajma. U okviru bloka Dan investicija i partnera, drugog dana sajma, ključne teme su Razvoj rudarstva (novi Zakon o rudarstvu i drugi relevantni propisi, Potencijali rudnih i mineralnih sirovina i mogućnosti za ulaganje, Privatizacije /Resavica, RTB Bor…/, Najbolje prakse, Novi investitori, Rudarstvo i zaštita životne sredine), potom Investicioni planovi Elektroprivrede Srbije, Efekti revitalizacije proizvodnih kapaciteta, Realizacija ekoloških projekata i konfigurisanje novog ekološkog formata u rudarstvu u skladu sa direktivama EU, Investicioni projekti JP Srbijagas, Povezivanje produktovodima - sigurnost snabdevanja, Upotreba komprimovanog prirodnog gasa kao ekološki najčistijeg goriva, te međunarodna konferencija posvećena Energetskoj efikasnosti, zaključno sa Finansiranjem projekata energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine u lokalnim samoupravama. Treći dan predviđen je za Dan studentskih stručnih praksi, Dan zapošljavanja, Razvoj tržišta energije u Srbiji, Pametne mreže u funkciji razvoja tržišta, energetske efikasnosti i razvoja domaće industrije, Sigurnosne aspekte snabdevanja energijom, Tehničko-tehnološke domete savremene energetike u funkciji pokretanja industrije, Smanjenju barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase Srbije itd.


Sastavni deo konferencijskog programa su i b2b bilateralni susreti organizovani i zakazani preko on-line b2b komunikacija, koje su učesnicima i poslovnim gostima u predsajamskom periodu ponudile čitav spektar izvanrednih mogućnosti za prisustvovanje i učešće u sajamskim programima, a sve preko http://energetika-ekologija.talkb2b.net/.


Pokrovitelji Energetike 2015. su Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, a nije izostala dragocena partnerska i organizaciona pomoć Elektroprivrede Srbije, Privredne komore Srbije, NALED-a, Privredne komore Beograda, Saveza еnergetičara i drugih institucija i organizacija posvećenih ovom sektoru.

 12. MEĐUNARODNI SAJAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - ECOFAIR 2015.Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa - EcoFair, kojem je ovo 12. izdanje, najveći je i najreprezentativniji skup te vrste u ovom delu Evrope, privredno-edukativna manifestacija sa izuzetnim regionalnim autoritetom. Sajam je posvećen sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine, sa posebnim akcentom na "zelenoj ekonomiji", industriji reciklaže i  upravljanju otpadom. Principima na kojima je organizovan i dosadašnjim rezultatima EcoFair se obraća svim faktorima koji u ovoj oblasti imaju presudan uticaj - privredi, edukativnoj i medijskoj sferi i civilnom sektoru. I ovaj sajam, kao i sajam Energetika 2015, s kojim deli prostor i vreme održavanja, pa čak i znatan deo programa i posetioce, ima naglašen međunarodni karakter, i to ne samo s obzirom na veliki broj inostranih učesnika, nego i u zakonodavnom kontekstu. Naime, u hodu približavanja Evropskoj uniji, čak 30 odsto normativnog dela predstojećeg pregovaračkog procesa odnosi se upravo na ekološku problematiku. Izlagački i konferencijski program obuhvataju sve segmente zaštite životne sredine: zemljište, vazduh, vodu, prirodnе resursе, reciklažu, berze ekoloških usluga, lokalnu samoupravu, komunalnu opremu, nevladin sektor koji se bave zaštitom životne sredine...


Stručni prateći program uključuje najzanimljivije aktuelne teme u brojnim oblastima (vidi prilog). Prvi konferencijski dan pozabaviće se temama kao što su: Srbija na putu evropskih integracija - otvaranje pregovora za poglavlje 27, potom Infrastrukturni projekti na osnovu kojih se može aplicirati za IPA fondove EU i ostale međunarodne izvore finansiranja, Obaveze industrije u procesu ekoloških EU integracija, Uloga medija i nevladinih organizacija u sistemu zaštite životne sredine, Mobilizacija javne svesti u funkciji civilne spremnosti u vanrednim ekološkim situacijama (ekološki edukovani mediji, edukacija edukatora i naučno-popularne performance u cilju promovisanja nauke o zaštiti životne sredine) itd.


Tokom drugog sajamskog dana, u sklopu Dana ekoloških integracija i regionalnog povezivanja, na redu su teme kao što su: Ekstremne vremenske pojave kao posledica klimatskih promena - iskustva RHMZ”, "Dostignuća Zavoda za zaštitu prirode Srbije u očuvanju prirode”, Češka iskustva u oblasti selektivnog prikupljanja otpada, Investicije u infrastrukturu i zaštitu životne sredine (lokalni ekonomski razvoj, infrastrukturni projekti - javno privatno partnerstvo itd), Regionalni projekti kroz regionalnu saradnju i zajedničko apliciranje za projekte kod EU, Unapređenje pravne regulative u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom u funkciji razvoja reciklažne industrije, Tretman muljeva iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i dr.


Ni treći dan nije bez ekskluzivnih stručnih i naučno-popularnih predavanja, prezentacija, panela ili okruglih stolova. Vredi izdvojiti Odgovorno upravljanje otpadom u komunalnom sektoru (Grad Beograd, deponija Vinča, model javnog privatnog partnerstva. Upotreba otpada u energetske svrhe...), Tretman otpadnih voda bioobnovljivim sistemima, okrugli sto pod nazivom Cirkularna ekonomija u Regionu (izveštaj sa konferencije u Londonu "Dinamički potencijal cirkularne ekonomije”, "Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom - pristup nemačke razvojne saradnje”, Uspostavljanje sistema trgovine otpadom i sekundarnim sirovinama...), Dobijanje sekundarnih sirovina iz reciklaže CRT monitora i njihova upotreba u gradjevinarstvu, paralelni program na štandovima izlagača Dan zapošljavanja i studentskih proizvodnih praksi, te Društvena odgovornost kroz edukativni program reciklaže i zaštite životne sredine JKP Gradska čistoća Beograd...


Pokrovitelj EcoFaira je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, a izuzetna je  partnerska pomoć Privredne komore Srbije, Privredne komore Beograda, NALED-а, Javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća - Beograd, Poslovnog udruženja komunalnih preduzeća KOMDEL i drugih državnih, društvenih, privrednih ili obrazovnih faktora zahvaljujući kojima ovaj sajam ima status značajnog regionalnog orijentira i integratora u oblasti očuvanja prirodne sredine.
   
Više informacija na: www.sajamenergetike.rs, www.sajamekologije.rs, energetika@sajam.rs, ekologija@sajam.rs

 

Medijski partneri sajmova su The Water Network, magazini Biznis i Ekonometar, Industrija, Mehatronika, stručni časopis za graditeljstvo ProGradnja, Energetski portal Srbije, Balkan Green Energy News, Eko list...
 
Energetika 2015. i EcoFair 2015. održavaju se od 14. do 16. oktobra, u hali 1 Beogradskog sajma, a radno vreme sajmova je od 10:00 do 17:00 časova. Cena pojedinačne ulaznice je 250 dinara, za grupne posete 100, a parking je 100 dinara na sat. Ulaznica za ove sajmove važi i za sajam iSEC 2015. koji se istovremeno održava u hali 4.
 12. MEĐUNARODNI SAJAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - ECOFAIR - PRATEĆI PROGRAM


ECOFAIR ZELENA SALA
13.30 - 13.35
Otvaranje skupa i uvodna reč - Mr Stana Božović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije
13.35 - 15.00
Srbija na putu evropskih integracija - otvaranje pregovora za poglavlje 27 - Mr Stana Božović, državni sekretar, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije
• Infrastrukturni projekti na osnovu kojih se može aplicirati za IPA fondove Evropske unije i ostale međunarodne izvore finansiranja – problemi i izazovi - Dragana Mehandžić, samostalni savetnik, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije
• Obaveze industrije u procesu ekoloških EU integracija. - Aleksandra Vučinić, samostalni savetnik, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije
15.30 - 16.30
Uloga medija i nevladinih organizacija u sistemu zaštite životne sredine - Verica Ćurčić Pantelić, viši savetnik, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, predstavnici Udruženja “Vojvođanska zelena inicijativa” i Strukovnog
udruženja “Ambasadori održivog razvoja i životne sredine”
Mobilizacija javne svesti u funkciji civilne spremnosti u vanrednim ekološkim situacijama. Ekološki edukovani mediji, edukacija edukatora i naučno-popularne performance u cilju promovisanja nauke o zaštiti životne sredine
Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda - Doc.dr Jasmina Madžgalj, zamenik sekretara


II dan, četvrtak 15. oktobar
ECOFAIR ZELENA SALA
DAN EKOLOŠKIH INTEGRACIJA I REGIONALNOG POVEZIVANJA
10.25 - 10.55
“Ekstremne vremenske pojave kao posledica klimatskih promena - iskustva RHMZ”  - Prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ
11.00 - 11.55
“Dostignuća Zavoda za zaštitu prirode Srbije u očuvanju prirode” - Nataša Panić, Zavod za zaštitu prirode Srbije
11.00 - 12.00
Mala konferencijska sala u hali 4
Češka iskustva u oblasti selektivnog prikupljanja otpada i prezentacija kontejnera firme REFLEX Zlin
12.00 -12.10
Sponzor konferencijskog dana EcoFair
12.15 - 13.15
Investicije u infrastrukturu i zaštitu životne sredine. Lokalni ekonomski razvoj, infrastrukturni projekti - javno privatno partnerstvo.
Suorganizator: Privredna komora Srbije, Centar za zaštitu životne sredine, Privredna komora Beograda,
Moderator konferencije: Siniša Mitrović, Privredna komora Srbije.
Suorganizator: Privredna komora Srbije Centar za zaštitu životne sredine, Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda, Privredna komora Beograda , KOMDEL
13.30 - 14.30
Regionalni projekti kroz regionalnu saradnju i zajedničko apliciranje za projekte kod EU. Poslovni susreti Regiona sa predstavnicima Bosne i Hercegovine-Republika Srpska i Federacija BiH, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i Slovenije.
Suorganizator: Privredna komora Srbije – Centar za zaštitu životne sredine PKS, Centar za regionalnu saradnju PKS.
14.45 - 15.45
Unapređenje pravne regulative u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom u funkciji razvoja reciklažne industrije
Moderator konferencije: Kristina Cvejanov, Srpska asocijacija reciklera ambalažnog otpada
15.50 - 16.20
Tretman muljeva iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. - ing. Slobodan Aranđelović (Yunirisk)


III dan, petak 16. oktobar
ECOFAIR ZELENA SALA
10.05 - 10.40
Odgovorno upravljanje otpadom u komunalnom sektoru . Grad Beograd deponija Vinča, model javnog privatnog partnerstva. Upotreba otpada u energetske svrhe.
Predavači: Filip Abramović, direktor Direkcije za upravljanje otpadom grada Beograda; predstavnik Privredne komore Beograda; Nenad Ilić, konsultant, predstavnik komisije za JPP.
10.45 - 11.45
Saradnja nauke i privrede u oblasti zaštite životne sredine
Tema: Tretman otpadnih voda bioobnovljivim sistemima
Učesnici: dr Melina Kaladagis Krušić, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu; dr Nedeljko Milosavljević, direktor Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu; Jelena Plavanski, Privredna komora Beograda; predstavnik Sekretarijata za zaštitu
životne sredine.
„Nova tehnološka rešenja u tretmanu EEO – Božić i sinovi d.o.o.“
12.00 - 12.10
Sponzor konferencijskog dana ECOFAIR
12.15 - 13.15
Cirkularna ekonomija u Regionu (naziv okruglog stola)
1. Izveštaj sa konferencije u Londonu “Dinamički potencijal cirkularne ekonomije”
Miodrag Mitrović, predsednik udruženja Hrabri čistač
2. “Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom - pristup nemačke razvojne saradnje” - GIZ Impact
3. Uspostavljanje sistema trgovine otpadom i sekundarnim sirovinama,
Privredna komora Beograd Jelena Plavanski
Udruženje operatera industrijskim i opasnim otpadom “Hrabri čistač”, Beograd
13.30 - 14.00
Dobijanje sekundarnih sirovina iz reciklaže CRT monitora i njihova upotreba u gradjevinarstvu, Udruženje reciklera Srbije, E-Reciklaža Niš
14.15 - 15.15
Dan zapošljavanja i studentskih proizvodnih praksi (PARALELNI PROGRAM na štandovima izlagača) - Prof.dr Jordan Aleksić – Jedinica za upravljanje projektima Vlade Republike Srbije
Obrazovanje stručnih kadrova iz oblasti ekologije - Prof.dr Jordan Aleksić – Jedinica za upravljanje projektima Vlade Republike Srbije
11.30 - 17.00
Štand JKP Gradska čistoća Beograd
Društvena odgovornost kroz edukativni program reciklaže i zaštite životne sredine - JKP Gradska čistoća Beograd.


Ime i prezime
Komentar