Grupa Renault objavila plan za spas od propasti

29. May 2020

Renault
Kako je i obećala prilikom objave godišnjih rezultata, Grupa Renault je danas predstavila svoj transformacijski plan, kojim namerava da ostvari uštedu više od dve milijarde evra u periodu od tri godine i postavi temelje novoj konkurentnosti Grupe.

Poteškoće sa kojima se suočava Grupa, velika kriza sa kojom se suočava čitava automobilska industrija i važnost ekološke tranzicije, imperativi su koji podstiču kompaniju da ubrza svoju transformaciju.

Nacrt plana povećaće otpornost kompanije fokusiranjem na generisanje protoka novca, ali pritom kupac će da ostane prioritet u poslovanju. Zasniva se na efikasnijem pristupu operativnim aktivnostima i strogim nadzorom nad resursima. Osim toga, planom se postavljaju osnove dugoročnog razvoja Grupe Renault. U Francuskoj će grupa da bude organizovana oko strateških poslovnih oblasti sa obećavajućom budućnosti: električnih automobila, lakih komercijalnih vozila, kružne ekonomije i inovacija visoke dodate vrednosti.

Veliki regionalni centri izvrsnosti koji se nalaze u Francuskoj biće osnov oporavka Grupe Renault. U Flinsu i Guyancourtu Grupa će reorganizovati svoje aktivnosti.

Grupa Renault planira da sprovede nužne promene u radnoj snazi kako bi se omogućio povratak profitabilnom i održivom rastu i predana je tome da to sprovede na osnovu dijaloga sa socijalnim partnerima i lokalnim vlastima.

Projekat prilagođavanja radne snage zasnivao bi se na prekvalifikaciji radnika, internoj mobilnosti i dobrovoljnim odlascima. Ovaj proces, kojim bi se obuhvatilo gotovo 4.600 radnih mesta u Francuskoj i više od 10.000 radnih mesta u ostatku sveta, protegao bi se na period od tri godine.

„Verujem u naše prednosti i naše vrednosti i uveren sam da će naš menadžment uspeti da sprovede predviđenu transformaciju kao i da će ovim planom naša Grupa uspeti da povrati svoju punu vrednost. Planirane promene su ključne da bi se obezbedila održivost kompanije i njen dugoročni razvoj. Zajedničkim snagama i uz podršku naših partnera iz Alijanse uspećemo da ostvarimo svoje ciljeve i da učinimo Grupu Renault velikim igračem u automobilskoj industriji u godinama koje su pred nama. Potpuno smo svesni naše odgovornosti i činjenice da planirana transformacija može da se sprovede samo ako poštujemo zainteresovane strane naše Grupe i uz socijalni dijalog na visokom nivou”, izjavio je Jean-Dominique Senard, predsednik Odbora direktora u Renaultu.

„U kontekstu nesigurnosti i kompleksnosti situacije u kojoj se nalazimo, ovaj projekat je ključan da bi se ostvarili stabilni i održivi rezultati, pri čemu zadovoljstvo kupca ostaje prioritet. Oslanjanjem na naše brojne prednosti, kao što su električna vozila, na resurse i tehnologiju Grupe Renault i Alijanse kao i smanjenjem složenosti procesa razvoja i proizvodnje naših vozila, želimo da stvorimo ekonomiju skale kojom ćemo da povećamo svoju profitabilnost i osiguramo svoj razvoj u Francuskoj, ali i na međunarodnom nivou. Ovaj projekat omogući će nam da se puni samopouzdanja okrenemo prema budućnosti,” dodala je Clotilde Delbost, privremena glavna direktorka Renaulta.
 
Projekatom su obuhvaćeni sledeći ključni elementi:

•    Povećanje efikasnosti i smanjenje troškova razvoja i proizvodnje, koristeći konsolidovana sredstva Alijanse, približno 800 miliona evra:

o    pojednostavljenje dizajna i razvoja automobila: smanjenje upotrebe različitih vrsta komponenti, povećanje standardizacije, programi Predvodnik – Sledbenik unutar Alijanse,
o    optimizacija resursa: fokusiranje na razvoj strateških tehnologija visoke dodate vrednosti u razvojnim pogonima Ile-de-France; optimizacija upotrebe istraživačkih centara u inostranstvu i podizvođača; optimizacija procesa validacije snažnijom upotrebom digitalnih kanala,

•    Optimizacija proizvodnje kojom će da se uštedi približno 650 miliona evra

o    ubrzanje transformacije proizvodnih pogona širom sveta primenom načela Industrija 4.0,
o    poboljšanje procesa u novim razvojnim projektima: ubrzanje digitalizacije i postupka od „dizajna do procesa”.
o    optimizacija industrijskih kapaciteta:
                     1.    globalna proizvodnja smanjena sa četiri miliona vozila 2019. godine na 3,3 miliona vozila do 2024. godine (prema Harbouru Reference)
                     2.    prilagođavanje broja zaposlenih u proizvodnji.
                     3.    obustava planiranog povećanja proizvodnih kapaciteta u Maroku i Rumuniji, procena adaptacije proizvodnih kapaciteta Grupe u Rusiji, procena racionalizacije proizvodnje menjačkih kutija širom sveta.
                     4.    u Francuskoj će predmet dubinskih konsultacija sa svim akterima, posebno socijalnim partnerima i lokalnim vlastima biti četiri radna predloga za optimizaciju procesa proizvodnje.
▪    Renault pokreće postupak konsultacija u fabrikama Douai i Maubeuge kako bi se razmotrilo osnivanje optimizovanog centra izvrsnosti za električna vozila i laka komercijalna vozila u severnoj Francuskoj.
▪    otvorena rasprava o prenameni fabrike u Dieppeu nakon završetka proizvodnje Alpinea A110.
▪    u Flinsu, stvaranje ekosistema cirkularne ekonomije na lokaciji, uključujući prebacivanje aktivnosti iz pogona Choisy-le-Roi.
▪    u Fonderie de Bretagne Renault započinje reevaluaciju strategije.
•    Veća efikasnost funkcija podrške, približno 700 miliona evra

o    optimizacija opštih i marketinških troškova: digitalizacija kojom će se smanjiti troškovi marketinga, racionalizacija organizacije i smanjenje troškova povezanih sa funkcijama podrške, itd.

•    Preusmeravanje fokusa aktivnosti za bolju alokaciju resursa

Refokusiranje na osnovnu delatnost Grupe kroz promenu obima poslovanja posebno se odnosi na:
o    deo integrisane distribucijske mreže RRG u Evropi.
o    prenos udela Grupe Renault u društvu Dongfeng Renault Automotive Company Ltd (DRAC) u Kini na društvo Dongfeng Motor Corporation i prestanak prodaje putničkih automobila pokretanih motorima sa unutrašnjim sagorevanjem pod markom Renault na kineskom tržištu.

Ovi planovi biće predstavljeni predstavnicima zaposlenih u skladu sa primenljivim pravilnicima.

Procenjeni trošak inplementacije ovog plana iznosi približno 1,2 milijarde evra


Ime i prezime
Komentar